top of page

គោលការណ៍ភាពឯកជន 2 ភី

ជួយខ្ញុំជួយអ្នកក្នុងការជូនដំណឹងអំពីការអនុវត្តឯកជនភាព

មានប្រសិទ្ធភាព 10/1/2016

សេចក្តីជូនដំណឹងនេះពិពណ៌នាអំពីវិធីដែលព័ត៌មានវេជ្ជសាស្រ្តអំពីអ្នកអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់និងបង្ហាញនិងរបៀបដែលអ្នកអាចទទួលបានព័ត៌មាននេះ។

 

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរទាក់ទងនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះសូមអ៊ីម៉ែលមន្រ្តីឯកជននៅ info@helpmehelpu.org ឬទំនាក់ទំនង៖

 

ជួយខ្ញុំជួយអ្នកផង

យកចិត្តទុកដាក់: មន្រ្តីឯកជន

មជ្ឈមណ្ឌលពហុសេវាកម្ម

១៣០១ ដាប់ប៊ល ១២ ផ្លូវ

ឡងប៊ិច CA ៩០៨១៣

ကျွန်တော့်ရဲ។

ការអនុវត្តន៍របស់យើងចំពោះសិទ្ធិឯកជននិងកាតព្វកិច្ចរបស់យើង

ជួយខ្ញុំជួយអ្នកត្រូវបានឧទ្ទិសដល់ការរក្សាភាពឯកជននៃព័ត៌មានសុខភាពរបស់អ្នក។ យើងត្រូវបានតម្រូវដោយច្បាប់ដើម្បី៖

 • រក្សាភាពឯកជននៃព័ត៌មានសុខភាពដែលបានការពាររបស់អ្នក។

 • ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីកាតព្វកិច្ចនិងការអនុវត្តច្បាប់របស់យើងទាក់ទងនឹងព័ត៌មានសុខភាពរបស់អ្នក។

 • អនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចុប្បន្ននៃសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់យើង។

ကျွန်တော့်ရဲ។

វិធីដែលយើងអាចប្រើនិងបង្ហាញព័ត៌មានសុខភាពរបស់អ្នក

លើកលែងតែគោលបំណងខាងក្រោមយើងនឹងប្រើប្រាស់និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសុខភាពរបស់អ្នកដោយមានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់អ្នក។ អ្នកអាចដកការអនុញ្ញាតពីអ្នកវិញនៅពេលណាមួយដោយសរសេរទៅមន្រ្តីឯកជននៃការអនុវត្តរបស់យើង។

ទាំងនេះគឺជាវិធីដែលយើងអាចប្រើនិងបង្ហាញព័ត៌មានសុខភាពដែលបានការពាររបស់អ្នក៖

 • ការព្យាបាល - យើងអាចប្រើនិងបង្ហាញព័ត៌មានសុខភាពសម្រាប់ការព្យាបាលរបស់អ្នកនិងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាកម្មដែលទាក់ទងនឹងការព្យាបាល។ ឧទាហរណ៍យើងអាចបង្ហាញព័ត៌មានសុខភាពទៅវេជ្ជបណ្ឌិតនៅខាងក្រៅការិយាល័យរបស់យើងដែលត្រូវការព័ត៌មានដើម្បីជួយយើងក្នុងការជួយអ្នក។

 • ការទូទាត់ - យើងអាចប្រើនិងបង្ហាញព័ត៌មានសុខភាពដូច្នេះយើងឬអ្នកផ្សេងទៀតអាចទទួលបានការទូទាត់ពីអ្នកឬក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង។ ឧទាហរណ៍យើងអាចផ្តល់ព័ត៌មានអំពីផែនការសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីពួកគេអាចចំណាយសម្រាប់ការព្យាបាល។

 • ប្រតិបត្ដិការថែទាំសុខភាព - យើងអាចប្រើនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសុខភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការរបស់យើងនិងធ្វើឱ្យប្រាកដថាការថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត។ យើងក៏អាចចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដូចជាផែនការសុខភាពរបស់អ្នកសម្រាប់សកម្មភាពប្រតិបត្តិការថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេ។

 • ការរំAppកអំពីការណាត់ជួបការជ្រើសរើសវិធីព្យាបាលនិងអត្ថប្រយោជន៍និងសេវាកម្មទាក់ទងនឹងសុខភាព - យើងអាចប្រើនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសុខភាពដើម្បីទាក់ទងអ្នកនិងដើម្បីរំremindកអ្នកថាអ្នកមានការណាត់ជួបជាមួយយើង។ យើងក៏អាចប្រើនិងបង្ហាញព័ត៌មានសុខភាពដើម្បីប្រាប់អ្នកអំពីជម្រើសនៃការព្យាបាលឬអត្ថប្រយោជន៍និងសេវាកម្មដែលទាក់ទងនឹងសុខភាពដែលអាចចាប់អារម្មណ៍អ្នក។

 • បុគ្គលដែលចូលរួមក្នុងការថែទាំរបស់អ្នកឬការទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់ការថែទាំរបស់អ្នក - នៅពេលដែលសមរម្យយើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានសុខភាពជាមួយមនុស្សម្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការព្យាបាលឬការបង់ប្រាក់សម្រាប់ការថែទាំរបស់អ្នកដូចជាគ្រួសារឬមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធ។ យើងក៏អាចជូនដំណឹងដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកអំពីទីតាំងរបស់អ្នកឬស្ថានភាពទូទៅឬបង្ហាញព័ត៌មាននេះដល់អង្គភាពដែលជួយក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះមហន្តរាយ។

 

ស្ថានភាពពិសេស

 • ដូចដែលបានតម្រូវដោយច្បាប់ - យើងនឹងបង្ហាញព័ត៌មានសុខភាពនៅពេលដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើដោយច្បាប់។

 • ដើម្បីការពារការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពឬសុវត្ថិភាព - យើងអាចប្រើប្រាស់និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសុខភាពនៅពេលចាំបាច់ដើម្បីការពារការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកឬសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពសាធារណៈឬមនុស្សផ្សេងទៀត។ យើងនឹងបង្ហាញព័ត៌មានទៅនរណាម្នាក់ដែលអាចជួយការពារការគំរាមកំហែង។

 • សហការីអាជីវកម្ម - យើងអាចបង្ហាញព័ត៌មានសុខភាពដល់សហការីអាជីវកម្មរបស់យើងដែលបម្រើសេវាកម្មឱ្យយើងប្រសិនបើព័ត៌មានចាំបាច់សម្រាប់សេវាកម្មទាំងនេះ។ ឧទាហរណ៍យើងអាចប្រើ Help Me ជួយអ្នកក្នុងការជូនដំណឹងអំពីការអនុវត្តឯកជនភាព (Rev. 10/1/2016) សម្រាប់សេវាកម្មចេញវិក្កយបត្ររបស់យើង។ រាល់សហការីអាជីវកម្មរបស់យើង តម្រូវឲ្យ ការពារភាពឯកជននៃព័ត៌មានរបស់អ្នកហើយមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ឬបង្ហាញព័ត៌មានណាមួយឡើយលើកលែងតែមានចែងនៅក្នុងកិច្ចសន្យារបស់យើង។

 • ការបរិច្ចាគសរីរាង្គនិងជាលិកា - ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកបរិច្ចាគសរីរាង្គយើងអាចប្រើឬចេញផ្សាយព័ត៌មានសុខភាពដល់អង្គការដែលគ្រប់គ្រងផ្នែកណាមួយនៃដំណើរការបរិច្ចាគសរីរាង្គ។

 • យោធានិងអតីតយុទ្ធជន - ប្រសិនបើអ្នកជាសមាជិកនៃកងកំលាំងប្រដាប់អាវុធយើងអាចបញ្ចេញព័ត៌មានសុខភាពតាមតម្រូវការរបស់អាជ្ញាធរយោធា។ ប្រសិនបើអ្នកជាសមាជិកនៃយោធាបរទេសយើងក៏អាចបញ្ចេញព័ត៌មានសុខភាពដល់អាជ្ញាធរយោធាបរទេសនោះដែរ។

 • សំណងកម្មករ - យើងអាចចេញផ្សាយព័ត៌មានសុខភាពសម្រាប់សំណងរបស់កម្មករឬកម្មវិធីស្រដៀងគ្នា។ កម្មវិធីទាំងនេះផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ការរងរបួសឬជំងឺដែលទាក់ទងនឹងការងារ។

 • ហានិភ័យសុខភាពសាធារណៈ - យើងអាចបង្ហាញព័ត៌មានសុខភាពសម្រាប់សកម្មភាពសុខភាពសាធារណៈ។ សកម្មភាពទាំងនេះរួមមានការការពារឬគ្រប់គ្រងជំងឺការរងរបួសឬពិការភាព។ រាយការណ៍ពីកំណើតនិងមរណភាព; រាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពានឬការធ្វេសប្រហែសរបស់កុមារ; រាយការណ៍ពីការរំលោភបំពានឬការធ្វេសប្រហែសរបស់មនុស្សម្នាក់ក្នុងការមើលថែរបស់អ្នក។ រាយការណ៍ប្រតិកម្មទៅនឹងថ្នាំឬបញ្ហាជាមួយផលិតផល។ ជូនដំណឹងដល់ប្រជាជនអំពីការប្រមូលមកវិញនូវផលិតផលដែលពួកគេកំពុងប្រើប្រាស់។ ជូនដំណឹងដល់មនុស្សម្នាក់ដែលអាចនឹងត្រូវបានប៉ះពាល់នឹងជំងឺមួយឬអាចមានហានិភ័យក្នុងការឆ្លងឬរីករាលដាលជំងឺ; និងរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសមស្របប្រសិនបើយើងជឿជាក់ថាអ្នកជំងឺជាជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានការធ្វេសប្រហែសឬអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ។ យើងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនេះតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកយល់ព្រមឬនៅពេលដែលតម្រូវដោយច្បាប់។

 • សកម្មភាពត្រួតពិនិត្យសុខភាព - យើងអាចបង្ហាញព័ត៌មានសុខភាពទៅភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យសុខភាពសម្រាប់សកម្មភាពដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។ សកម្មភាពត្រួតពិនិត្យទាំងនេះរួមមានឧទាហរណ៍សវនកម្មការស៊ើបអង្កេតការត្រួតពិនិត្យនិងការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ។ សកម្មភាពទាំងនេះចាំបាច់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីតាមដានប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពកម្មវិធីរដ្ឋាភិបាលនិងការអនុលោមតាមច្បាប់សិទ្ធិស៊ីវិល។

 • បណ្តឹងនិងវិវាទ - ប្រសិនបើអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្តឹងឬវិវាទណាមួយយើងអាចនឹងលាតត្រដាងព័ត៌មានសុខភាពជាការឆ្លើយតបទៅនឹងតុលាការឬបទបញ្ជារដ្ឋបាល។ យើងក៏អាចបង្ហាញព័ត៌មានសុខភាពជាការឆ្លើយតបទៅនឹងដីកាកោះការស្នើសុំការរកឃើញឬដំណើរការស្របច្បាប់ផ្សេងទៀតដោយនរណាម្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជម្លោះនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រាប់អ្នកអំពីសំណើរនេះឬដើម្បីទទួលបានការបញ្ជាការពារព័ត៌មានដែលបានស្នើសុំ។

 

 

ការប្រើប្រាស់និងការបង្ហាញដែលតម្រូវឱ្យមានការលះបង់របស់អ្នក

រាល់ការប្រើប្រាស់និងការលាតត្រដាងទាំងអស់នឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយមានការយល់ព្រមពីអ្នកលុះត្រាតែតំរូវដោយច្បាប់។ បើគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកទេយើងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យប្រើប្រាស់ឬផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសុខភាពការពាររបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារ។ យើងនឹងមិនលក់ព័ត៌មានសុខភាពការពាររបស់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកឡើយ។ យើងនឹងមិនប្រើឬបង្ហាញព័ត៌មានសុខភាពការពារណាមួយរបស់អ្នកដែលមានព័ត៌មានហ្សែនដែលនឹងត្រូវប្រើសម្រាប់គោលបំណងធានាឡើយ។ អ្នកអាចដកហូតការអនុញ្ញាតពីអ្នកវិញនៅពេលណាមួយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរលើកលែងតែអ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នកបានធ្វើសកម្មភាពដែលពឹងផ្អែកលើការប្រើប្រាស់ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងការអនុញ្ញាតរបស់អ្នក។

ကျွန်တော့်ရဲ។

សិទ្ធិរបស់អ្នក

អ្នកមានសិទ្ធិដូចតទៅទាក់ទងនឹងព័ត៌មានសុខភាពដែលយើងមានអំពីអ្នក៖

 • សិទ្ធិមើលនិងចម្លង - អ្នកមានសិទ្ធិមើលនិងថតចម្លងព័ត៌មានសុខភាពដែលជួយខ្ញុំជួយអ្នកបង្កើតហើយអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីការថែទាំរបស់អ្នក។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្រ្តនិងវិក័យប័ត្ររបស់អ្នក។ ដើម្បីពិនិត្យនិងថតចម្លងព័ត៌មានសុខភាពនេះអ្នកត្រូវតែបញ្ជូនសំណើរទៅអ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នកដោយប្រើទម្រង់បែបបទនៃការចេញផ្សាយព័ត៌មានរបស់យើង។ ការស្នើសុំត្រូវតែធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់ឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

 • សិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ - ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាព័ត៌មានសុខភាពដែលយើងមានមិនត្រឹមត្រូវឬមិនពេញលេញអ្នកអាចស្នើសុំឱ្យយើងផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននេះ។ អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំការផ្លាស់ប្តូរដរាបណាការិយាល័យរបស់យើងរក្សាទុកព័ត៌មានរបស់អ្នក។ ដើម្បីស្នើសុំការផ្លាស់ប្តូរអ្នកត្រូវតែធ្វើការស្នើសុំជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅអ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នក។

 • សិទ្ធិទទួលបញ្ជីនៃការបង្ហាញ - អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំបញ្ជីនៃវិធីដែលយើងបានចែករំលែកព័ត៌មានសុខភាពរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតក្រៅពីការព្យាបាលការទូទាត់និងប្រតិបត្តិការថែទាំសុខភាពឬសម្រាប់អ្វីដែលអ្នកជួយខ្ញុំជួយអ្នកក្នុងការជូនដំណឹងអំពីការអនុវត្តភាពឯកជនដែលបានផ្តល់ការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ ។ ដើម្បីស្នើសុំបញ្ជីនៃការបង្ហាញអ្នកត្រូវធ្វើការស្នើសុំជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅអ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នក។

 • សិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំការរឹតត្បិត - អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំដែនកំណត់លើព័ត៌មានសុខភាពដែលយើងប្រើឬបង្ហាញសម្រាប់ការព្យាបាលការទូទាត់ឬប្រតិបត្តិការថែទាំសុខភាព។ អ្នកក៏មានសិទ្ធិស្នើសុំដែនកំណត់លើព័ត៌មានសុខភាពដែលយើងចែករំលែកជាមួយនរណាម្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការថែទាំរបស់អ្នកដូចជាសមាជិកគ្រួសារឬមិត្តភក្តិ។ ឧទាហរណ៍អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យយើងមិនចែកចាយព័ត៌មានអំពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់ជាមួយប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នក។ យើងនឹងគោរពរាល់សំណើទាំងអស់សម្រាប់ការរឹតត្បិតលើកលែងតែមានព័ត៌មានចាំបាច់ដើម្បីផ្តល់ការព្យាបាលបន្ទាន់ដល់អ្នក។

 • សិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំការសម្ងាត់ - អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំអោយយើងទាក់ទងជាមួយអ្នកអំពីការថែទាំរបស់អ្នកតាមមធ្យោបាយជាក់លាក់មួយឬនៅទីតាំងជាក់លាក់។ ឧទាហរណ៍អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យយើងទាក់ទងអ្នកតែតាមសំបុត្រឬនៅកន្លែងធ្វើការ។ ដើម្បីស្នើសុំការប្រាស្រ័យទាក់ទងសម្ងាត់អ្នកត្រូវតែធ្វើការស្នើសុំដោយផ្ទាល់ឬសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅអ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នក។ សំណើរបស់អ្នកត្រូវតែបញ្ជាក់ពីរបៀបនិងកន្លែងដែលអ្នកចង់ទាក់ទង។ យើងនឹងទទួលយករាល់សំណើសមហេតុផល។

 • សិទ្ធិក្នុងការទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការរំលោភបំពានមួយ - យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រសិនបើព័ត៌មានសុខភាពត្រូវបានការពារមិនមានសុវត្ថិភាពត្រូវបានគេរំលោភបំពាន។

 • សិទ្ធិទទួលបានច្បាប់ចម្លងក្រដាសនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ - អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានច្បាប់ចម្លងក្រដាសនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ។ អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យយើងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវច្បាប់ចម្លងនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនេះនៅពេលណាមួយ។ ទោះបីជាអ្នកបានយល់ព្រមទទួលសេចក្តីជូនដំណឹងនេះតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចក៏ដោយអ្នកនៅតែមានសិទ្ធិទទួលបានច្បាប់ចំលងនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនេះដដែល។ អ្នកអាចទទួលបានច្បាប់ចម្លងនៃសេចក្តីជូនដំណឹងមួយនេះដោយបោះពុម្ពវានៅលើគេហទំព័រនេះឬអ្នកអាចស្នើសុំច្បាប់ចម្លងនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនេះដោយទាក់ទងទៅមន្រ្តីឯកជន។

ကျွန်တော့်ရဲ។

ကျွန်တော့်ရဲ។

ផ្លាស់ប្តូរការជូនដំណឹងនេះ

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសេចក្តីជូនដំណឹងនេះហើយធ្វើឱ្យសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានសុខភាពដែលយើងមានក៏ដូចជាព័ត៌មានដែលយើងទទួលបាននាពេលអនាគត។ យើងនឹងបិទសេចក្តីជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នមួយច្បាប់នៅការិយាល័យរបស់យើង។ ការជូនដំណឹងនេះនឹងមានកាលបរិច្ឆេទដែលមានសុពលភាពនៅលើប្រសិនបើអ្នកជឿជាក់ថាសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់អ្នកត្រូវបានរំលោភបំពានអ្នកអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងជាមួយទំព័រដំបូង។

ពាក្យ បណ្តឹងអាចត្រូវបានដាក់នៅការិយាល័យរបស់យើងឬជាមួយលេខាធិការនៃនាយកដ្ឋានសុខភាពនិងសេវាមនុស្ស។

ដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅកាន់ការិយាល័យរបស់យើងសូមទាក់ទង៖ មន្រ្តីឯកជនជួយខ្ញុំជួយអ្នកមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មពហុមុខងារ ១៣០១ ដុ។ អិន ១២ ផ្លូវឡុងប៊ិច CA ៩០៨០២។ រាល់ពាក្យបណ្តឹងទាំងអស់ត្រូវធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ អ្នកនឹងមិនត្រូវបានពិន័យចំពោះការដាក់ពាក្យបណ្តឹងឡើយ។

 

គោលនយោបាយភាពឯកជនវ៉ែបសៃថ៍

យើងទទួលប្រមូលនិងរក្សាទុកព័ត៌មានណាមួយដែលអ្នកបញ្ចូលនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងឬផ្តល់ឱ្យយើងតាមវិធីផ្សេងទៀត។ លើសពីនេះទៀតយើងប្រមូលអាសយដ្ឋានពិធីការអ៊ិនធឺរណែតដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីភ្ជាប់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទៅអ៊ីនធឺណិត។ ចូល; អាស័យ​ដ្ឋាន​អ៊ី​ម៉េ​ល; ពាក្យសម្ងាត់ ព័ត៌មានកុំព្យូទ័រនិងការតភ្ជាប់និងប្រវត្តិទិញ។ យើងអាចប្រើឧបករណ៍សូហ្វវែរដើម្បីវាស់និងប្រមូលព័ត៌មានសម័យរួមមានពេលវេលាឆ្លើយតបទំព័ររយៈពេលនៃការបើកទំព័រជាក់លាក់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងទំព័រនិងវិធីសាស្រ្តដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីរុករកពីទំព័រ។ យើងក៏ប្រមូលព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ (រួមមានឈ្មោះអ៊ីមែលពាក្យសម្ងាត់ទំនាក់ទំនង) ។ ព័ត៌មានលម្អិតនៃការទូទាត់ (រួមទាំងព័ត៌មានកាតឥណទាន) មតិយោបល់មតិយោបល់ផលិតផលការផ្តល់អនុសាសន៍និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។

នៅពេលអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការយើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងដូចជាឈ្មោះអាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍និងអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានប្រើសម្រាប់ហេតុផលជាក់លាក់ដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើតែប៉ុណ្ណោះ។

ကျွန်တော့်ရဲ។

យើងប្រមូលព័ត៌មានមិនផ្ទាល់ខ្លួននិងផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

 1. ដើម្បីដំណើរការអំណោយនិងការទិញ ជួយខ្ញុំជួយអ្នកក្នុងការកត់សំគាល់អំពីការអនុវត្តឯកជនភាព (Rev. 10/1/2016)

 2. ដើម្បីផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់យើងនូវជំនួយអតិថិជននិងជំនួយបច្ចេកទេសដែលកំពុងបន្ត

 3. ដើម្បីអាចទាក់ទងអ្នកទស្សនានិងអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងជាមួយនឹងការជូនដំណឹងទាក់ទងនឹងសេវាកម្មទូទៅឬផ្ទាល់ខ្លួននិងសារផ្សព្វផ្សាយ។

 4. ដើម្បីបង្កើតទិន្នន័យស្ថិតិរួមនិងព័ត៌មានមិនមែនផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលផ្តុំនិង / ឬព័ត៌មានមិនផ្ទាល់ខ្លួនផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងឬដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើងអាចប្រើដើម្បីផ្តល់និងកែលម្អសេវាកម្មរៀងៗខ្លួន។

 5. ដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបាន។

 

គេហទំព័រក្រុមហ៊ុនរបស់យើងត្រូវបានរៀបចំនៅលើវេទិកា Wix.com ។ Wix.com ផ្តល់ឱ្យយើងនូវវេទិកាតាមអ៊ិនធរណេតដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងលក់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងដល់អ្នក។ ទិន្នន័យរបស់អ្នកអាចត្រូវបានរក្សាទុកតាមរយៈការរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់ Wix.com មូលដ្ឋានទិន្នន័យនិងកម្មវិធីទូទៅរបស់ Wix.com ។ ពួកគេរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកនៅលើម៉ាស៊ីនមេដែលមានសុវត្ថិភាពនៅពីក្រោយជញ្ជាំងភ្លើង។ រាល់ការទូទាត់ដោយផ្ទាល់ដែលផ្តល់ដោយ Wix.com និងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគោរពតាមស្តង់ដារដែលកំណត់ដោយ PCI-DSS ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាស្តង់ដារសុវត្ថិភាព PCI ដែលជាការខិតខំរួមគ្នារបស់ម៉ាកដូចជា Visa, MasterCard, American Express និង Discover ។ តំរូវការ PCI-DSS ជួយធានាអោយមានសុវត្ថិភាពក្នុងការទទួលព័ត៌មានកាតឥណទានដោយហាងនិងអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម។ យើងអាចទាក់ទងអ្នកដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកទាក់ទងនឹងគណនីរបស់អ្នកដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគណនីរបស់អ្នកដើម្បីដោះស្រាយវិវាទប្រមូលថ្លៃឈ្នួលឬប្រាក់បំណុលដែលជំពាក់បំណុលគេដើម្បីស្ទង់មតិរបស់អ្នកតាមរយៈការស្ទង់មតិឬកម្រងសំណួរដើម្បីផ្ញើព័ត៌មានថ្មីៗអំពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើងឬបើចាំបាច់។ ទាក់ទងអ្នកដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងច្បាប់ជាតិដែលអាចអនុវត្តបាននិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលយើងអាចមានជាមួយអ្នក។ សម្រាប់គោលបំណងទាំងនេះយើងអាចទាក់ទងអ្នកតាមរយៈអ៊ីម៉ែលទូរស័ព្ទសារនិងសារប្រៃសណីយ៍។

យើងមិនតាមដានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយប្រើខូឃីស៍ឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់អោយយើងដំណើរការទិន្នន័យរបស់អ្នកទៀតទេសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមអ៊ីម៉ែល info@helpmehelpu.org ឬផ្ញើសំណើរបស់អ្នកទៅ៖

ជួយខ្ញុំជួយអ្នកផង

ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៣២៨៦១

ឡងប៊ិច CA ៩០៨១៣

 

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែគោលការណ៍ឯកជននេះនៅពេលណាមួយដូច្នេះសូមពិនិត្យមើលវាឱ្យបានញឹកញាប់។ ការផ្លាស់ប្តូរនិងការបំភ្លឺនឹងមានប្រសិទ្ធិភាពភ្លាមៗនៅពេលដែលពួកគេបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ។ ប្រសិនបើយើងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈទៅនឹងគោលការណ៍នេះយើងនឹងជូនដំណឹងអ្នកនៅទីនេះថាវាត្រូវបានគេធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដូច្នេះអ្នកត្រូវដឹងពីព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលតើយើងប្រើវាដោយរបៀបណាហើយក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយប្រសិនបើមានយើងប្រើនិង / ឬបង្ហាញ វា។ ប្រសិនបើអ្នកចង់៖ ចូលកែកែឬលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលយើងមានអំពីអ្នកអ្នកត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យទាក់ទងមកយើងតាមអាសយដ្ឋានខាងលើ។

 

ជួយខ្ញុំជួយអ្នកក្នុងការកត់សំគាល់អំពីការអនុវត្តឯកជនភាព (Rev. 10/1/2016)

bottom of page